hình thức tham gia và trách nhiệm

Khách hàng tham gia với tư cách Nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng đầu tư (Hợp đồng), trong đó trách nhiệm chính bao gồm

Người tham gia/nhà đầu tư (Bên A): Thỏa thuận kỳ hạn tham gia, tỷ suất lợi nhuận, và thời điểm nhận lợi nhuận đầu tư; ký Hợp đồng, và chuyển vốn vào JUSG Invest thông qua chuyển khoản ngân hàng/tiền mặt.

JUSG Invest (Bên B): Cung cấp thông tin tổng quan về JUSG Invest, lập và ký Hợp đồng, nhận quản lý, điều phối vốn vào các hoạt động đầu tư, thanh toán lợi nhuận cho Bên A theo đúng kỳ hạn và tỷ suất lợi nhuận thỏa thuận trong Hợp đồng, hoàn vốn cho Nhà đầu tư khi hết Hợp đồng hoặc rút vốn.

Lợi nhuận đầu tư và quyền lợi

Hình thức thanh toán lợi nhuận: Lợi nhuận sẽ được JUSG Invest thanh toán trực tiếp qua chuyển khoản/tiền mặt cho Nhà đầu tư mỗi 0.5 năm hay 1 năm tùy theo thỏa thuận cụ thể trên Hợp đồng. Thông thường, lợi nhuận sẽ được thanh toán trực tiếp sau 1 năm (nhận 1 lần/1 năm) tính từ ngày ký thành lập Hợp đồng và liên tục mỗi năm trong khoảng thời gian thỏa thuận góp vốn (≥ 1 năm).

– Tỷ suất lợi huận hàng năm được cân nhắc dựa trên tham khảo từ tỷ lệ lãi suất hàng năm của Vietcombank (Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, lãi suất khoảng 5.6 – 6.5%/năm cho kỳ hạn ký gửi từ 12 tháng trở lên), các ngân hàng tư nhân (lãi suất 6.5 – 7.5%/năm), và trái phiếu (trung bình 8.0 – 12.0%/năm) tại thị trường Việt Nam.

– Tỷ suất lợi nhuận được thỏa thuận và quyết định tùy theo tình hình biến động thị trường tại Việt Nam, và được đánh giá và cập nhật điều chỉnh tăng/giảm mới sau mỗi 1 năm. Tỷ suất lợi nhuận được thỏa thuận giữa hai bên trước khi chính thức ký Hợp đồng và không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực Hợp đồng.

10% ≤ Tỷ suất lợi nhuận/năm ≤ 13%, và được tính theo công thức:

[Tổng lợi nhuận/năm] = [Tổng vốn đầu tư] x [Tỷ suất lợi nhuận/năm (%)]

Ví dụ: Nếu đầu tư 100,000,000 VND (100 triệu VND ~ 4,330 USD), lợi nhuận đầu tư hàng năm tương ứng với tỷ lệ 10 và 13% sẽ là:

  • 10%: 10,000,000 VND/năm = 433 USD/năm
  • 13%: 13,000,000 VND/năm = 565 USD/năm

Nếu Nhà đầu tư muốn nhận lợi nhuận sau mỗi 6 tháng (nhận 2 lần/1 năm), tỷ suất lợi nhuận sẽ được tính như sau:
[Tỷ suất lợi nhuận (%) khi nhận sau mỗi 6 tháng] = [Tỷ suất lợi nhuận 1 năm (%) – 1] / 2

Ví dụ:

  • Tỷ suất lợi nhuận/1 năm (%) = 10%
  • Tỷ suất lợi nhuận/6 tháng (%) = [10-1] / 2 = 4.5%, tổng tỷ suất lợi nhuận của 1 năm = 4.5% x 2 lần = 9%
Thu hồi vốn đầu tư

Nhà đầu tư có thể nhận lại vốn ngay sau khi hết Hợp đồng, hoặc chậm nhất 1 tuần làm việc sau khi hết Hợp đồng. Trong trường hợp rút vốn trước khi kết thúc thời hạn Hợp đồng, tỷ suất lợi nhuận sẽ được tính như sau:

[Tỷ suất lợi nhuận (%) khi rút vốn trước thời hạn] = [(Tỷ suất lợi nhuận 1 năm (%) / 12) – 0.5] x [Số tháng đã góp vốn]

Ví dụ: Nhà đầu tư ký Hợp đồng đầu tư trong 1 năm với tỷ suất lợi nhuận 10%/năm

  •  Tỷ suất lợi nhuận 1 năm (%) = 10%
  • Tỷ suất lợi nhuận tại thời điểm được 3 tháng sau khi ký Hợp đồng (%) = [(10/12) – 0.5] x 3 = 1%