JUSG Invest – Đầu tư hiện tại, thịnh vượng tương lai 

JUSG Invest – Present investment, prosperous future

JUSG Invest được xây dựng và vận hành với định hướng tập trung nguồn vốn mạnh và ổn định, hoạt động đầu tư theo triết lý “Lành mạnh – An toàn – n định – Bền vững – Thành công (Sane – Safe – Stable – Sustainable – Successful, 5S)”.

JUSG Invest góp phần nào tạo ra nhiều giá trị (vật chất, tinh thần) “ổn định và bền vững” và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế một cách “hài hòa”, thay vì chạy theo quan điểm “ăn xổi” và “bất chấp hệ quả” như một số hoạt động kinh tế hiện nay.